Czas (na) młodych

 Zdjęcie Zdjęcie
„Program dla młodych” oraz dyskusja na temat regulaminu pracy były głównymi tematami VI sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Posiedzenie rozpoczęło wręczenie nowym radnym – Paulinie Kurek i Hannie Trędzie – zaświadczeń o objęciu mandatów. Następnie odbyła się dyskusja na temat wygaszenia mandatu Dawida Tobolskiego (w związku z trzema kolejnymi nieobecnościami podczas obrad). Po wysłuchaniu informacji przedstawiciela komisji skrutacyjnej oraz opinii członka komisji rewizyjnej – młodzieżowi radni zgodzili się na wygaszenie mandatu. Nową radną została Kamila Śliwiok, reprezentująca Młodzieżową Radę z Siemianowic Śląskich.

Kolejnym punktem porządku obrad była prezentacja „Programu dla młodych”. Przedstawiła go Katarzyna Kuczyńska-Budka, dyrektor Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem „Programu” jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne, dlatego koncentruje się on na propozycjach działań, mających inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji. Proponowane w „Programie dla młodych” formy angażowania młodego pokolenia oraz realne wsparcie samorządu mają im ułatwić rzeczywisty udział w szeroko rozumianym życiu publicznym. Wśród propozycji, które wpisano w „Program” znalazły się m.in. mecenat dla młodych, Młodzieżowa Akademia Umiejętności, Śląska Karta Młodzieży, projekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem seniorów, partnerami międzynarodowymi. „Program dla młodych” nie jest dokumentem zamkniętym i może ulegać modyfikacji zgodnie z potrzebami zainteresowanych środowisk. Podczas głosowania młodzieżowi radni pozytywnie zaopiniowali „Program dla młodych”.

W dalszej części posiedzenia, Kinga Mak – sekretarz MSWŚ oraz przewodnicząca Komisji Regulaminowo-Statutowej, przedstawiła projekt regulaminu pracy. Po dyskusji i wprowadzeniu poprawek zgłaszanych przez radnych – regulamin został przyjęty.

Podczas wystąpień przewodniczących komisji MSWŚ, Klaudia Franiel przedstawiła informacje na temat postępu prac w ramach projektów, w które włączają się członkowie Komisji Dialogu i Komunikacji Społecznej – czyli wojewódzkich obchodów Dnia Dziecka, Kongresu Młodzieżowych Rad Miast (planowany na 25 maja br.), Turnieju Debat Oksfordzkich (planowany na 28 maja br.). Wspomniała także o podjęciu współpracy ze Śląską Radą ds. Seniorów i pierwszych pomysłach na wspólne działanie – konkursie na drzewo genealogiczne oraz międzypokoleniowym turnieju brydża.

Korzystając z wolnych głosów, Katarzyna Błaszczyk-Domańska, reprezentując Wydział Dialogu UMWŚ, podziękowała radnemu Wojciechowi Wydmańskiemu, który włączył się w prace komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Kolejne posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku odbędzie się 25 maja br.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
tagi: