Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Śląskie. Dla Młodych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Mirosława Gajewska, adres poczty elektronicznej: miroslawa.gajewska@slaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 77 40 596. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mieści się w następujących lokalizacjach:

 • Katowice, ul. Ligonia 46 - siedziba główna, w której znajduje się Kancelaria ogólna (pok. 164),
 • Katowice, ul. Dąbrowskiego 23,
 • Katowice, ul. Plebiscytowa 36,
 • Katowice, ul. Powstańców 34,
 • Katowice, Al. Korfantego 79,
 • Katowice, Al. Korfantego 83,
 • Katowice, ul. Wita Stwosza 3,
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40,
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

W budynkach mieszczących się na ul. Ligonia 46 i ul. Dąbrowskiego 23 znajdują się znaczniki służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej, które mają za zadanie informować osoby ze szczególnymi potrzebami np. osoby z niepełnosprawnością wzroku (niewidome, ociemniałe lub słabowidzące) o aktualnym stanie przestrzeni publicznej, w której się znajdują. Aby skorzystać z systemu znaczników konieczne jest zainstalowanie darmowej aplikacji TOTUPOINT na urządzeniu mobilnym (np. smartfonie) oraz włączenie bluetooth. Aplikację można pobrać ze sklepu App Store bądź sklepu Google Play. Znajdując się w zasięgu znacznika zostaje on aktywowany i zostanie odczytany komunikat przez urządzenie TOTUPOINT, a w aplikacji zostanie wyświetlony bardziej szczegółowy opis tego znacznika. Znaczniki zostały zamontowane w kluczowych punktach m.in. wejścia do budynków, toalety i najważniejsze miejsca w budynkach.

Siedziba główna: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Budynek posiada cztery wejścia:

 • od strony ul. Ligonia,
 • od strony ul. Jagiellońskiej,
 • od strony ul. Lompy,
 • od strony ul. Reymonta - dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się 10 znaczników TOTUPOINT służących do udźwiękowiania przestrzeni publicznej.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od ul. Reymonta (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Przy tym wejściu znajduje się winda, którą można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, do wszystkich stref obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest zabezpieczony za pomocą drzwi automatycznych otwieranych za pomocą karty zbliżeniowej, którą posiadają osoby pracujące w budynku. Z asystą ochrony osoby niepełnosprawne mogą, w uzasadnionych przypadkach, poruszać się po budynku również poza godzinami pracy.

Budynek jest wyposażony w 5 wind (w tym 4 dostępne dla osób niepełnosprawnych), którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku. Na poziomie sutereny i parteru znajdują się strefy, które z uwagi na schody są częściowo niedostępne dla osób na wózkach. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet). Na korytarzach znajdują się tabliczki wskazujące kierunek do toalet dla osób niepełnosprawnych (toalety te znajdują się na parterze oraz 2. i 3. piętrze i są dostępne dla osób na wózkach).

Wszystkie windy (z wyjątkiem zabytkowej windy paciorkowej) wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille'a, przycisk Zero jest odznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra, dodatkowo we wszystkich windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku.

Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu dostępnym od ul. Reymonta jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Urzędu i są administrowane przez Miasto Katowice.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę ochrony. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Budynek posiada dwa wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • wejście główne od strony Placu Chrobrego,
 • wejście drugie prowadzące przez część parkingu na parterze.

W budynku znajduje się 5 znaczników TOTUPOINT służących do udźwiękowiania przestrzeni publicznej.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępna jest platforma przyschodowa znajdująca się na parterze budynku. Korzystając z drogi od ul. Dąbrowskiego do dyspozycji jest sygnał dźwiękowy, informujący pracownika ochrony oraz druga platforma przyschodowa. Obsługa administracji dodatkowo wyposażona jest w przenośne podesty umożliwiające zjazd wózka ze schodów.

W punkcie informacyjnym oraz na Sali Kolumnowej znajduje się pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Lokalizacja: ul. Plebiscytowa 36, Katowice

Główne wejście do budynku znajduje się na rogu ulic Powstańców i Plebiscytowej. Dodatkowo 5. piętro ma połączenie z budynkiem sąsiadującym (ul. Powstańców 17) co stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Do wejścia prowadzą schody. Budynek jest wyposażony w profesjonalny schodołaz przeznaczony do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz są wyznaczone osoby do asysty. Bezpośrednio za wejściem znajduje się portiernia.

W budynku znajduje się winda, wszystkie korytarze i winda są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Każde piętro posiada dodatkową toaletę dla osób niepełnosprawnych. Winda posiada odpowiedniej szerokości wejścia, pozwala również na transport osoby na noszach.

Budynek posiada 7 miejsc parkingowych, które są udostępniane w razie potrzeby. Dodatkowo w pobliżu znajdują się 2 miejsca parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Lokalizacja: ul. Powstańców 34, Katowice

Budynek posiada dwa wejścia:

 • wejście frontowe od strony ul. Powstańców 34 nie ma przeszkód architektonicznych,
 • wejście od strony parkingu posiadające dwa stopnie, w razie potrzeby używany jest podjazd składany FEAL F150.

Budynek wyposażony jest w windę OTIS Gen2 dostosowaną do transportu osób niepełnosprawnych, tj. udźwig 630 kg, drzwi o szerokości 90 cm, wymiary wewnętrzne 1,10 m na 1,40 m, komunikaty głosowe i oznaczenia pięter alfabetem Braille’a. Korytarze o szerokościach powyżej 1,20 m.

Budynek nie ma miejsc parkingowych dla Klientów urzędu. Miejsce dla osób niepełnosprawnych znajduje się na ulicy po przeciwległej stronie jezdni.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Lokalizacja: Al. Korfantego 79, Katowice

Pawilon I – do drzwi wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków. Po lewej stronie wejścia znajduje się portiernia. W budynku znajdują się dwie windy, przy czym, w pobliżu portierni znajduje się winda przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a. Druga, większa winda pozwala również na transport osoby na noszach.

Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami oznaczona stosownymi tabliczkami.

Pawilon „N” – do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się obok siebie.

Wejście I - za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek/ wiatrołap. Po lewej stronie od szklanych drzwi wiatrołapu, znajduje się Kancelaria Urzędu. Na piętro budynku prowadzą schody zlokalizowane na końcu korytarza

Wejście II – na wprost wejścia znajdują się schody prowadzące na piętro budynku. Na schodach zamontowana została winda dla wózków.

Zarówno na parterze jak i piętrze budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie kompleksu wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Lokalizacja: Al. Korfantego 83, Katowice

Kompleks GIG Office point - wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe do których prowadzi podjazd dla wózków, otwierają się samoczynnie, na boki.

Po lewej stronie wejścia znajduje się portiernia.

W pobliżu portierni znajduje się winda przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a. Winda posiada odpowiedniej szerokości wejścia, pozwala również na transport osoby na noszach.

Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami oznaczona stosownymi tabliczkami.

Na terenie kompleksu wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Lokalizacja: ul. Wita Stwosza 3, Katowice

Do wejścia do budynku prowadzą schody wyposażone w windę dla wózków, znajdującą się po ich lewej stronie. Na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja ze stanowiskiem ochrony. Siedziba wyposażona jest w jedną windę osobową o gabarytach umożliwiających przewóz osób na wózkach. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Lokalizacja: ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała

Budynek posiada 3 wejścia:

 • od strony ul. Asnyka (przewiązka),
 • od strony ul. Mieszka I,
 • od strony parkingu przy ul. Asnyka na bocznej ścianie na poziomie przyziemia – poziom (-1).

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Mieszka I (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Po wejściu do budynku i przejściu kilkunastu metrów można dojść do windy, która obsługuje poziomy od -1 (przyziemie) do 3. piętra.

Budynek jest wyposażony w jedną windę dostępną dla osób niepełnosprawnych, którą można się poruszać po 5-ciu kondygnacjach budynku, tj. poziom -1 (przyziemia), parter, 1. piętro, 2. piętro, 3. piętro. Na poziom 4. piętra prowadzą schody klatki schodowej. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ogólnodostępnych toalet znajdujących się na paterze oraz 1., 2. i 3. piętrze budynku.

Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi, kierunku jazdy oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są dobrze słyszalne. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Przed budynkiem na parkingu od strony ul. Mieszka I (w pobliżu wejścia do budynku przez przewiązkę) wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Lokalizacja: ul. Sobieskiego 7, Częstochowa

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Jana III Sobieskiego 7. Wejście dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Wchodzenie do budynku odbywa się z poziomu chodnika. Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego. Osoba na wózku inwalidzkim może przedostać się na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji (nieużywana platforma po określonym czasie ok. 5 minut przechodzi w stan spoczynku). W budynku nie ma windy. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku do toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu korytarza skrzydła od strony ul. Sobieskiego.

W budynku znajdują się znaczniki TOTUPOINT służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem przy ul. Sobieskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto od strony ul. Korczaka na parkingu wewnętrznym Urzędu Wojewódzkiego w strefie ogólnodostępnej wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).