Kto może kandydować?

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak

Kadencja radnych potrwa dwa lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  • działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast);
  • wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (dla każdego z kandydatów osobno), stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, do których powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata.

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Nie otwierać – Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” składać należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (decyduje data wpływu do Urzędu). Nie dopuszcza się składania dokumentów w postaci elektronicznej.

Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Złożone kopie dokumentów na wniosek kandydatów zwraca się w ciągu 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Nieodebrane dokumenty w powyższym terminie zostają komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 712, e-mail: mlodzi@slaskie.pl).

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [DOC 133,0kB]
Formularz zgłoszeniowy [PDF 347,5kB]
Okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na lata 2022-2024 [PDF 184,1kB]