Statut Młodzieżowego Sejmiku

Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Załącznik do uchwały Nr VI/39/11/2021
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

STATUT
MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PREAMBUŁA

W trosce o dobro młodzieży,
mając na uwadze potrzebę aktywnego uczestnictwa młodych ludzi
w procesie budowania wzrastającego w wartościach
demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa,
realizując ustawowy obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród
mieszkańców województwa śląskiego,
działając w celu upowszechniania wśród młodzieży podstawowych zasad funkcjonowania
administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
pragnąc zapewnić integrację środowisk młodzieżowych,
dając młodym ludziom wpływ na kształt otaczającego ich świata,
a przede wszystkim zapewniając realny udział w procesie decydowania
o sprawach związanych z młodzieżą,
na podstawie praw wynikających z przepisów o samorządzie województwa,
ustanawia się
Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, tryb i kryteria wyboru jego członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania jego członków.
 2. Młodzieżowy Sejmik działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1668 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Ilekroć w statucie mowa jest o:

 1. sejmiku – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego;
 2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach;
 3. Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Śląskiego;
 4. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Śląskiego;
 5. radnym – należy przez to rozumieć radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego;
 6. właściwym departamencie – należy przez to rozumieć departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego właściwy do spraw współpracy z młodzieżą.

§ 3.

Sejmik jest organem kolegialnym, składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa śląskiego. Sejmik ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

§ 4.

Sejmik jest apartyjny i apolityczny w swoich działaniach i nie może angażować się w aktywność partii politycznych.

§ 5.

Celem powołania sejmiku jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania samorządu województwa i w jego promocję, a także w kreowanie polityki regionalnej oraz podniesienie umiejętności społecznych młodzieży, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wolontariatu, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

§ 6.

Terenem działania sejmiku jest województwo śląskie, a siedzibą miasto Katowice.

§ 7.

 1. Obsługę administracyjno-biurową sejmiku zapewnia Urząd.
 2. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych sejmiku pochodzą z budżetu Województwa Śląskiego i są wydzielone w budżecie właściwego departamentu.

§ 8.

Radni sejmiku uczestniczą w jego pracach oraz sprawują swoje funkcje społecznie i nie pobierają za swą działalność wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 38 niniejszego statutu.

§ 9.

Sejmik ma prawo używania herbu i barw Województwa Śląskiego z dopiskiem „Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego”.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA SEJMIKU

§ 10.

Działania sejmiku podejmowane są w celu:

 1. reprezentowania interesów młodych mieszkańców województwa śląskiego wobec władz samorządowych oraz zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w życiu województwa;
 2. zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz integracji środowisk młodzieżowych;
 3. zainteresowania młodzieży tematyką związaną z samorządnością;
 4. promowania wśród młodych mieszkańców województwa śląskiego idei wolontariatu;
 5. poszerzania wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa;
 6. zwiększania świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie;
 7. zajmowania stanowisk w sprawach bezpośrednio dotyczących młodzieży;
 8. kreowania środowisk młodych liderów w województwie śląskim.

§ 11.

Zadania sejmiku obejmują w szczególności:

 1. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;
 2. udział w opracowaniu dokumentów strategicznych województwa na rzecz młodzieży;
 3. monitorowanie realizacji działań strategicznych województwa na rzecz młodzieży;
 4. podejmowanie innych działań na rzecz młodzieży, w szczególności:
  1. reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia,
  2. współpracę z młodzieżowymi radami oraz ich promocję; wsparcie w tworzeniu nowych młodzieżowych rad,
  3. współpracę z samorządem województwa śląskiego oraz organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi w projektach dotyczących młodego pokolenia,
  4. upowszechnianie idei samorządności i wolontariatu wśród młodego pokolenia,
  5. wspieranie i organizowanie działań z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych,
  6. promowanie idei praw Człowieka, Dziecka, Ucznia i Studenta,
 5. wybór oraz odwoływanie przewodniczącego sejmiku i pozostałych członków prezydium sejmiku;
 6. przyjmowanie sprawozdań z działalności prezydium i komisji problemowych;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu i odwołania radnego;
 8. powoływanie stałych lub doraźnych komisji oraz wybór ich członków;
 9. udzielanie poparcia kandydatom na członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem;
 10. podjęcie uchwały o samorozwiązaniu sejmiku.

Rozdział 3.
ZASADY I SPOSÓB WYBORU RADNYCH

§ 12.

 1. Sejmik składa się z 45 radnych wybieranych na podstawie zgłoszeń kandydatów.
 2. Kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
  2. zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  3. działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny;
  5. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.
 3. Kandydaci dokonują zgłoszenia się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego dołączają potwierdzenie o ich działalności w:
  1. samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych;
  2. samorządach studenckich;
  3. organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast).
 4. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze kandydatów na radnych na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia naboru kandydatów.

§ 13.

 1. Kadencja sejmiku trwa 2 lata i rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyniku wyborów.
 2. Jeżeli kadencja Sejmiku upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru radnych na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

§ 14.

 1. Zarząd ogłasza nabór kandydatów na radnych w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed końcem kadencji. Ogłoszenie może zawierać kalendarz wyborczy.
 2. Jednocześnie z ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, Zarząd ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli do komisji wyborczej, których mogą zgłaszać podmioty wymienione w § 12 ust. 3.
 3. Nie można jednocześnie kandydować na radnego i przedstawiciela w komisji wyborczej.
 4. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, Zarząd dokonuje podziału Województwa na okręgi wyborcze, biorąc odpowiednio pod uwagę podział województwa śląskiego na okręgi wyborcze w poprzedzających ogłoszenie wyborach powszechnych do organów stanowiących samorządu terytorialnego i wskazuje liczbę radnych wybieranych w danym okręgu.

§ 15.

 1. Komisja wyborcza liczy 9 osób i jest powoływana przez Zarząd, a w jej skład wchodzi 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego, w tym jego Przewodniczący, 2 przedstawicieli Zarządu, 2 przedstawicieli Urzędu oraz 2 przedstawicieli organizacji wskazanych w § 12 ust. 3, którzy wyrazili zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.
 2. Członkowie komisji wyborczej swoje obowiązki wykonują nieodpłatnie.
 3. Komisja wyborcza obraduje na posiedzeniach, w których uczestniczy co najmniej 2/3 jej składu. Komisja wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
 4. Komisja wyborcza ze swego grona wybiera, w głosowaniu jawnym, przewodniczącego komisji, zastępcę przewodniczącego i jej sekretarza.
 5. Obsługę komisji wyborczej zapewnia właściwy departament.

§ 16.

 1. Komisja wyborcza sprawdza pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów na radnych. Zgłoszenie kandydata nie spełniające wymogów niniejszego statutu lub na niewłaściwie wypełnionym formularzu podlega odrzuceniu.
 2. Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania stosownie do liczby radnych wskazanych zgodnie z § 14 ust. 4. Kandydaci umieszczani są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
 3. Głosowanie jest tajne. Każdy członek komisji oddaje głos na kartach wyborczych, w ilości równej mandatom do obsadzenia w danym okręgu, nie większej jednak niż 45. Po oddaniu głosów karty do głosowania umieszczane są w zabezpieczonej urnie. Głosowanie jest ważne, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 członków komisji wyborczej.
 4. Po oddaniu głosów, komisja wyborcza przelicza głosy.
 5. Za wybranego na radnego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równej, największej liczby głosów decyduje kolejność alfabetyczna, a w dalszej kolejności starszeństwo wiekiem. Spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów, sporządza się listę rezerwową w liczbie nie wyższej niż 5 rezerwowych dla każdego okręgu na wypadek konieczności uzupełnienia składu sejmiku danej kadencji.
 6. Z posiedzeń komisji wyborczej sporządzany jest protokół, który zawiera co najmniej datę posiedzenia, skład komisji, zwięzły opis czynności lub podejmowanych rozstrzygnięć wraz z informacją o wynikach głosowania, podpis przewodniczącego i sekretarza. Do protokołu komisji wyborczej, dokumentującego wybór radnych, załącza się karty do głosowania, a protokół ten podpisują wszyscy obecni członkowie komisji wyborczej. Protokoły komisji wyborczej przechowywane są przez właściwy departament.
 7. Po zakończeniu wyborów, komisja wyborcza niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia wyborów przedkłada Zarządowi listę wybranych radnych, a Zarząd w terminie 7 dni od otrzymania listy ogłasza wynik wyborów. Informacja o wyniku wyborów umieszczana jest na stronie internetowej: mlodzi.slaskie.pl

Rozdział 4.
ORGANIZACJA MŁODZIEZOWEGO SEJMIKU

§ 17.

 1. Sejmik wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 3 Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza, którzy tworzą prezydium sejmiku, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Do czasu wyboru Przewodniczącego Sejmiku pracami kieruje najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
 2. Przed przystąpieniem do głosowań tajnych, sejmik wybiera w głosowaniu jawnym spośród swojego składu liczącą trzy osoby komisję skrutacyjną, której zadaniem jest przygotowanie kart do głosowania, obliczenie oddanych głosów i ogłoszenie wyników.
 3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wejść radni ubiegający się o wybór na Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 4. Kandydata na Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza może zgłosić każdy radny sejmiku. Kandydat powinien posiadać poparcie co najmniej 5 radnych sejmiku.
 5. Do zadań Przewodniczącego sejmiku należy:
  1. reprezentowanie sejmiku na zewnątrz;
  2. zwoływanie sesji sejmiku;
  3. prowadzenie obrad;
  4. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac sejmiku;
  5. delegowanie radnych sejmiku do udziału w zorganizowanych wydarzeniach, na których reprezentują sejmik; delegowanie następuje w uzgodnieniu z właściwym departamentem.
 6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania przejmują kolejno I, II albo III Zastępca Przewodniczącego.
 7. Odwołanie Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego lub Sekretarza następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku w trybie określonym w niniejszym statucie.
 8. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego lub Sekretarza sejmik podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji na najbliższej sesji. Niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez sejmik z dniem najbliższej sesji.
 9. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji na najbliższej sesji od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję sejmiku w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje Marszałek. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 10. Sesję, o której mowa w ust. 9, do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
 11. Do obowiązków Sekretarza sejmiku należy sporządzanie protokołów z sesji oraz prowadzenie dokumentacji sejmiku.
 12. Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarz nie mogą być jednocześnie przewodniczącymi komisji problemowych.

§ 18.

Radny ma obowiązek:

 1. przestrzegać statutu oraz uchwał sejmiku;
 2. czynnie brać udział w pracach sejmiku i komisji, których jest członkiem, w tym uczestniczyć w sesjach sejmiku;
 3. godnie reprezentować sejmik w środowisku lokalnym;
 4. promować na terenie województwa działalność sejmiku;
 5. dążyć do stanowienia wzoru do naśladowania w swoim środowisku poprzez odpowiednie zachowanie i dawanie dobrego przykładu innym.

§ 19.

Radny ma prawo w szczególności:

 1. zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy;
 2. składać interpelacje i zapytania w sprawach objętych działalnością sejmiku;
 3. uzyskiwać informacje dotyczące działalności sejmiku;
 4. wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji sejmiku.

§ 20.

 1. Mandat radnego wygasa wskutek:
  1. pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu;
  2. poświadczenia nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu kandydata na radnego;
  3. śmierci radnego;
  4. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. objęcia mandatu parlamentarzysty lub mandatu radnego gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa;
  6. odmowy złożenia ślubowania;
  7. skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  8. zmiany miejsca zamieszkania poza granice województwa śląskiego.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza sejmik w drodze uchwały na najbliższej możliwej sesji od powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny wygaśnięcia mandatu, a komisja wyborcza informuje kolejnego kandydata z listy rezerwowej. Kandydat po wyrażeniu zgody obejmuje mandat radnego na najbliższej sesji.

§ 21.

 1. Sejmik może odwołać radnego w przypadku:
  1. trzech nieusprawiedliwionych nieobecności radnego na sesji;
  2. powtarzającego się, rażącego naruszania obowiązujących przepisów, w szczególności niniejszego statutu.
 2. O odwołaniu radnego decyduje Sejmik w drodze uchwały na najbliższej możliwej sesji od powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny odwołania, a komisja wyborcza informuje kolejnego kandydata z listy rezerwowej. Kandydat po wyrażeniu zgody obejmuje mandat radnego na najbliższej sesji.

Rozdział 5.
TRYB PRACY MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§ 22.

 1. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku zwołuje Marszałek, a otwiera Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego lub osoba przez niego wskazana.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, prowadzący posiedzenie odczytuje tekst roty ślubowania: „Ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego województwa”, następnie odczytuje alfabetycznie listę radnych. Radny po wyczytaniu z imienia i nazwiska, wstaje i wypowiada słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 23.

 1. Przygotowanie i zwoływanie sesji sejmiku powinno odbywać się w uzgodnieniu z właściwym departamentem według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Sesje sejmiku odbywają się w Urzędzie. W szczególnych okolicznościach sesje mogą odbywać się poza Urzędem.
 3. Obsługę administracyjno-techniczną sesji, polegającą w szczególności na:
  1. sporządzeniu i dostarczeniu zawiadomienia o sesji dla radnych i zaproszonych gości,
  2. przygotowaniu i dostarczeniu kompletnych materiałów na sesje,
  3. wyposażeniu i przygotowaniu sali obrad odpowiednio do przewidywanego porządku obrad, - zapewnia właściwy departament.
 4. Radni są powiadamiani drogą elektroniczną o dacie i miejscu planowanej sesji na co najmniej 14 dni przed jej terminem. W tym samym terminie Przewodniczący sejmiku przekazuje członkom porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 5. Marszałek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, członek Zarządu lub osoby przez nich upoważnione mogą uczestniczyć w obradach sejmiku z prawem zabierania głosu.
 6. Radni potwierdzają swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności. W przypadku prowadzenia sesji za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość, które nie posiadają funkcji potwierdzającej obecność, potwierdzenia obecności dokonuje się poprzez odczytanie przez prowadzącego obrady listy obecności, a po potwierdzeniu obecności przez każdego z wyczytanych członków – odnotowanie ich obecności w protokole sesji.
 7. Przewodniczący zwołuje nadzwyczajną sesję Młodzieżowego Sejmiku na wniosek Prezydium lub co najmniej 15 radnych sejmiku na dzień przypadający w ciągu 15 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§ 24.

 1. Przewodniczący obradom rozpoczyna sesję, wypowiadając formułę: ,,Otwieram /nr.../ sesję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego”.
 2. W przypadku wystąpienia przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczególności braku wymaganego kworum (nie mniej niż połowa statutowego składu sejmiku), przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody, w tym zebranie kworum, nie jest możliwe, przewodniczący obrad zamyka sesję.
 3. Przewodniczący obrad, po otwarciu sesji, przedstawia porządek obrad, do którego radni mogą wprowadzić, bezwzględną większością głosów statutowego składu, zmiany polegające na:
  1. dodaniu nowego punktu do porządku obrad;
  2. zdjęciu punktu z porządku obrad;
  3. zmianie kolejności punktów w porządku obrad;
  4. zmianie treści (przedmiotu, zakresu, itp.) w określonym punkcie porządku obrad.

§ 25.

 1. Nad sprawnym przebiegiem sesji czuwa przewodniczący obrad.
 2. Przewodniczący obrad może czynić młodzieżowym radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat, odbiegających od przedmiotu obrad określonego w porządku oraz w sprawie czasu trwania wystąpienia, używając sformułowań typu ,,do rzeczy”, ,,proszę kończyć”, itp.
 3. Po dwukrotnym przywołaniu radnego ,,do rzeczy”, albo jednokrotnej uwadze w sprawie czasu trwania wystąpienia ,,proszę kończyć”, przewodniczący obrad może odebrać radnemu głos.
 4. Przewodniczący obrad ma prawo przywołać radnego ,,do porządku”, jeżeli sposób wystąpienia lub zachowanie radnego zakłóca przebieg sesji, porządek w sali obrad, bądź uchybia powadze sejmiku.
 5. Po dwukrotnym przywołaniu radnego „do porządku”, przewodniczący obrad może wykluczyć tego radnego z posiedzenia sejmiku i wezwać go do opuszczenia sali obrad.
 6. Od decyzji przewodniczącego obrad radny może się odwołać do prezydium sejmiku. Prezydium sejmiku w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów rozstrzyga sprawę wykluczenia radnego z obrad, a rozstrzygnięcie to jest ostateczne i niezwłocznie podawane do wiadomości.

§ 26.

Przewodniczący obrad prowadzi sesję według porządku obrad. Wskazuje jednoznacznie kolejno poszczególne punkty lub odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.

§ 27.

Przewodniczący obrad udziela głosu na sesji, w tym w ramach dyskusji, odpowiednio według zgłoszeń. Przewodniczący obrad może udzielić głosu w innej kolejności lub poza kolejnością.

§ 28.

Przewodniczący obrad, w razie potrzeby, może zarządzić przerwę.

§ 29.

 1. Przewodniczący obrad zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców, wypowiadając zwięzłą formułę, np. ,,zamykam dyskusję w tym punkcie”.
 2. Przed głosowaniem przewodniczący obrad, sprawdza czy spełniony jest wymóg kworum, a następnie zarządza głosowanie, wypowiadając zwięzłą formułę np. „przystępujemy do głosowania”.
 3. Uchwały sejmiku podejmowane są, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu sejmiku. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w niniejszym statucie.
 4. Radni głosują poprzez podniesienie ręki lub za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość, a jeżeli urządzenia takie nie posiadają funkcji głosowania, odbywa się ono poprzez odczytanie listy obecności, gdzie każdy z wywołanych radnych oświadcza, jaki oddaje głos, a fakt ten odnotowuje się w protokole.
 5. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią właściwego departamentu lub za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość, jeżeli umożliwiają one przeprowadzenie głosowania tajnego.
 6. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w sejmiku ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 30.

 1. Przed zakończeniem obrad przewodniczący obrad może poza porządkiem obrad udzielić młodzieżowemu radnemu głosu w celu wygłoszenia oświadczenia.
 2. Nad oświadczeniem młodzieżowego radnego nie przeprowadza się dyskusji.

§ 31.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam /nr.../ sesję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego”. Czas od otwarcia do zakończenia sesji uznaje się za czas jej trwania.

§ 32.

Z przebiegu sesji sejmiku i posiedzeń jego komisji sporządza się protokół obejmujący zwięzły zapis przebiegu posiedzenia oraz – w załącznikach – teksty przyjętych uchwał, sprawozdań i projektów, a także zestawienie poprawek zgłoszonych w formie pisemnej do projektu uchwały, teksty przedłożonych odpowiedzi, informacji i innych materiałów. Radni, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do protokołu. O przyjęciu lub odrzuceniu uwag decyduje odpowiednio sejmik lub komisja. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty. Protokół podpisuje przewodniczący obradom sejmiku lub jego komisji. Protokoły z sesji oraz podjęte uchwały są publikowane na oficjalnej stronie internetowej sejmiku: mlodzi.slaskie.pl

§ 33.

 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały, opinii lub apelu może wystąpić:
  1. Przewodniczący;
  2. Zastępca Przewodniczącego;
  3. Sekretarz;
  4. Przewodniczący komisji sejmiku;
  5. grupa co najmniej 5 radnych.
 2. Młodzieżowy Sejmik może podejmować opinie prezentujące stanowisko w danej sprawie oraz apele wzywające do podjęcia określonych działań.
 3. Uchwały, opinie i apele sejmiku podpisuje przewodniczący obradom sejmiku.

§ 34.

 1. Sejmik może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe.
 2. Komisje problemowe, zwane dalej komisjami, podlegają sejmikowi.
 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 4. Każdy radny sejmiku jest zobowiązany uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji.
 5. Do zadań każdej komisji należy przede wszystkim opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał dotyczących obszaru, który znajduje się w przedmiocie jej działalności.
 6. Komisje składają sejmikowi sprawozdania ze swej działalności nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Komisje podejmują rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu komisji. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obradom komisji.

§ 35.

W trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii sesja sejmiku może odbywać się w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarnym przy zachowaniu warunków reżimu sanitarnego. Każdorazowe zwołanie sesji w okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się w uzgodnieniu z właściwym departamentem.

§ 36.

Sejmik przekazuje Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego zwięzłą informację o pracach sejmiku, w tym o podjętych uchwałach za okresy roczne.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

 1. Oficjalną stroną internetową sejmiku jest strona: mlodzi.slaskie.pl Sejmik może korzystać, we współpracy z właściwym departamentem, z serwisów społecznościowych.
 2. Wszystkie treści zamieszczane na stronie mlodzi.slaskie.pl oraz w serwisach społecznościowych powinny być uzgadnianie z właściwym departamentem.
 3. Skargi i wnioski związane z działalnością sejmiku rozpatruje właściwy departament.

§ 38.

 1. Radnemu biorącemu udział w posiedzeniach sejmiku lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on sejmik, a w przypadku niepełnoletniego radnego – także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, przysługuje zwrot kosztów przejazdu na terenie kraju związanych z udziałem w posiedzeniu sejmiku lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on sejmik.
 2. Zwrot kosztów przejazdu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio przez radnego lub rodzica bądź opiekuna prawnego niepełnoletniego radnego. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i 2 do Statutu.
 3. Zwrot kosztów przejazdu w przypadku środków transportu publicznego przysługuje w wysokości udokumentowanej oryginałami biletów lub faktur (rachunków) obejmujących cenę biletu z uwzględnieniem posiadanej przez radnego, jego rodzica lub opiekuna prawnego ulgi na dany środek transportu, bez względu na to z jakiego tytułu ulga przysługuje.
 4. Zwrot kosztów przejazdu w przypadku samochodu prywatnego stanowiącego środek transportu przysługuje w wysokości będącej iloczynem stawki za jeden przejechany kilometr w wysokości 0,50 zł i ilości kilometrów przejechanych z miejsca zamieszkania składającego wniosek radnego, jego rodzica lub opiekuna prawnego do miejsca odbywania posiedzenia bądź innego wydarzenia i z powrotem.
 5. Radny lub rodzic bądź opiekun prawny niepełnoletniego radnego dokonuje rozliczenia kosztów przejazdu i składa pisemny wniosek do właściwego departamentu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odbycia przejazdu.
 6. Właściwy departament na podstawie złożonych dokumentów oraz posiadanych informacji o sesji sejmiku lub innym zorganizowanym wydarzeniu dokonuje sprawdzenia kompletności złożonej dokumentacji oraz poprawności dokonanych wyliczeń i przekazuje je w celu sprawdzenia i dokonania wypłaty do departamentu właściwego do spraw finansów Urzędu Marszałkowskiego.
 7. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosek został uznany za niekompletny, bądź zawierający nieprawidłowe wyliczenia, właściwy departament zwraca go do składającego ze stosowną informacją o stwierdzonych uchybieniach.
 8. Korekta wniosku winna zostać dokonana niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach.
 9. Przelew środków w wysokości wskazanej we wniosku po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ciągu 21 dni liczonych od dnia złożenia poprawnego wniosku na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

§ 39.

Sejmik może być rozwiązany w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przypadku:

 1. zmniejszenia liczby radnych poniżej połowy statutowego składu,
 2. braku realizacji statutowych zadań Sejmiku,
 3. prowadzenia spraw wykraczających poza zadania Sejmiku, wskazanych w § 11 Statutu.

§ 40.

Zmiany statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załączniki
Załącznik nr 1 do Statutu [PDF 219,0kB]
Załącznik nr 2 do Statutu [PDF 219,8kB]
Uchwała, statut i ząłaczniki do pobrania [PDF 311,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr VI/39/11/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z 13 grudnia 2021 w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego