Statut Młodzieżowego Sejmiku

Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Załącznik do uchwały Nr VI/60/10/2023
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 25 września 2023 r.

STATUT
MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PREAMBUŁA

W trosce o dobro młodzieży,
mając na uwadze potrzebę aktywnego uczestnictwa młodych ludzi
w procesie budowania wzrastającego w wartościach
demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa,
realizując ustawowy obowiązek wspierania i upowszechniania
idei samorządności wśród
mieszkańców województwa śląskiego,
działając w celu upowszechniania wśród młodzieży
podstawowych zasad funkcjonowania
administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
pragnąc zapewnić integrację środowisk młodzieżowych,
dając młodym ludziom wpływ na kształt otaczającego ich świata,
a przede wszystkim zapewniając realny udział w procesie decydowania
o sprawach związanych z młodzieżą,
na podstawie praw wynikających z przepisów
o samorządzie województwa, ustanawia się
Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, tryb i kryteria wyboru jego członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania jego członków.
 2. Młodzieżowy Sejmik działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Ilekroć w statucie mowa jest o:

 1. Radnym – należy przez to rozumieć radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego;
 2. Sejmiku – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego;
 3. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego;
 4. Komisji – należy przez to rozumieć komisję stałą lub doraźną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego;
 5. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 6. Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Śląskiego;
 7. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Śląskiego;
 8. województwie - należy przez to rozumieć województwo śląskie;
 9. właściwym departamencie – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego właściwą do spraw współpracy z młodzieżą.

§ 3.

Sejmik jest organem kolegialnym, składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa. Sejmik ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

§ 4.

Sejmik jest apartyjny w swoich działaniach.

§ 5.

Rolą Sejmiku jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania samorządu województwa i w jego promocję, a także w kreowanie polityki regionalnej oraz podniesienie umiejętności społecznych młodzieży, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wolontariatu, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

§ 6.

Terenem działania Sejmiku jest województwo, a siedzibą miasto Katowice.

§ 7.

 1. Obsługę administracyjno-biurową Sejmiku zapewnia Urząd.
 2. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Sejmiku pochodzą z budżetu województwa i są wydzielone w budżecie właściwego departamentu.
 3. Właściwy departament przekazuje Radnym informację o rocznej wysokości środków przeznaczonych na funkcjonowanie Sejmiku.

§ 8.

Radni uczestniczą w pracach Sejmiku oraz sprawują swoje funkcje społecznie i nie pobierają za swoją działalność wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 39 niniejszego statutu.

§ 9.

Sejmik ma prawo używania znaku graficznego Województwa Śląskiego.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA SEJMIKU

§ 10.

Działania Sejmiku podejmowane są w celu:

 1. reprezentowania interesów młodych mieszkańców województwa wobec władz samorządowych oraz zwiększania udziału dzieci i młodzieży w życiu województwa;
 2. zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz integracji środowisk młodzieżowych;
 3. zainteresowania młodzieży tematyką związaną z samorządnością;
 4. promowania wśród młodych mieszkańców województwa idei wolontariatu;
 5. poszerzania wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa;
 6. zwiększania świadomości młodego pokolenia na temat procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie;
 7. zajmowania stanowisk w sprawach bezpośrednio dotyczących młodzieży;
 8. kreowania środowisk młodych liderów w województwie.

§ 11.

Zadaniem Sejmiku jest:

 1. opiniowanie projektów uchwał organów samorządu województwa dotyczących młodzieży;
 2. udział w opracowaniu dokumentów strategicznych województwa na rzecz młodzieży;
 3. monitorowanie realizacji działań strategicznych województwa na rzecz młodzieży;
 4. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w tym:
  1. reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia,
  2. współpraca z młodzieżowymi radami oraz ich promocja; wsparcie w tworzeniu nowych młodzieżowych rad,
  3. współpraca z samorządem województwa śląskiego oraz organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi w projektach dotyczących młodego pokolenia,
  4. upowszechnianie idei samorządności i wolontariatu wśród młodego pokolenia,
  5. wspieranie i organizowanie działań z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych,
  6. promowanie idei praw człowieka, dziecka, ucznia i studenta,
  7. aktywizacja środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i publicznym województwa,
  8. kształtowanie postaw prodemokratycznych.
 5. wybór oraz odwoływanie przewodniczącego Sejmiku i pozostałych członków Prezydium Sejmiku;
 6. powoływanie Komisji oraz wybór ich członków;
 7. przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium i Komisji;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu i odwołania Radnego;
 9. udzielanie poparcia kandydatom na członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem;
 10. podjęcie uchwały o samorozwiązaniu Sejmiku.

Rozdział 3.
ZASADY I SPOSÓB WYBORU RADNYCH

§ 12.

 1. Sejmik składa się z 45 Radnych wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:
  1. młodzieżowe rady gmin lub młodzieżowe rady powiatów z terenu województwa,
  2. samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych lub samorządy studenckie uczelni wyższych, mających swoją siedzibę na terenie województwa,
  3. osoby fizyczne, które do formularza zgłoszeniowego dołączą co najmniej 1 potwierdzenie o działalności kandydata, o którym mowa w ust. 6.
 2. Nie można być jednocześnie kandydatem zgłoszonym przez więcej niż jeden podmiot, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wybór kandydatów odbywa się poprzez losowanie w każdej z poszczególnych grup, o której mowa w ust. 1, osobno dla każdego okręgu wyborczego.
 4. Każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 może dokonać zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatów, a osoba fizyczna jednego kandydata.
 5. Kandydatem na Radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
  2. zamieszkuje na terenie województwa;
  3. działa na rzecz młodzieży z terenu województwa w młodzieżowych radach jednostek samorządu terytorialnego, samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny.
 6. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego dołącza się potwierdzenie o działalności kandydata na Radnego w:
  1. młodzieżowych radach gmin lub młodzieżowych radach powiatów,
  2. samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych;
  3. samorządach studenckich;
  4. organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze kandydatów na Radnych. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do ogłoszenia naboru kandydatów do Sejmiku.

§ 13.

 1. Kadencja Sejmiku trwa 2 lata i rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyniku wyborów.
 2. Jeżeli kadencja Sejmiku upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru Radnych na nową kadencję, jednak nie dłużej niż 4 miesiące od dnia odwołania ostatniego z tych stanów.

§ 14.

 1. Zarząd ogłasza nabór kandydatów na Radnych w terminie nie krótszym niż 4 miesiące przed końcem kadencji, z zastrzeżeniem §13 ust.2. Ogłoszenie zawiera kalendarz wyborczy.
 2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, Zarząd dokonuje podziału województwa na okręgi wyborcze po konsultacji z Sejmikiem, biorąc odpowiednio pod uwagę podział województwa na okręgi wyborcze w poprzedzających ogłoszenie wyborach powszechnych do Sejmiku Województwa Śląskiego i wskazuje liczbę Radnych wybieranych w danym okręgu, w każdej z grup zgłoszeń, o których mowa w § 12 ust. 1.

§ 15.

 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powoływana przez Zarząd. Skład komisji wyborczej publikowany jest na stronie internetowej mlodzi.slaskie.pl.
 2. Komisja wyborcza liczy 7 osób, w tym:
  1. jednego przedstawiciela Sejmiku aktualnej kadencji,
  2. dwóch przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2,
  3. trzech przedstawicieli Urzędu,
  4. jednego przedstawiciela Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Nabór na członków komisji wyborczej ogłasza Zarząd. Ogłoszenie zawiera formularz zgłoszeniowy na członka komisji wyborczej oraz termin i formę przesyłania zgłoszeń.
 4. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2 dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do ogłoszenia o naborze na członków komisji wyborczej. Kandydaci na członków komisji wyborczej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 są zgłaszani przez odpowiednio Sejmik i Komisję Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci na Radnych.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów od tej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w ich miejsce powołuje się przedstawicieli Urzędu.
 7. Członkowie komisji wyborczej wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.
 8. Komisja wyborcza obraduje na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu.
 9. Komisja wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
 10. Komisja wyborcza ze swego grona wybiera, w głosowaniu jawnym, przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 11. Obsługę komisji wyborczej zapewnia właściwy departament.

§ 16.

 1. Komisja wyborcza sprawdza pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów na Radnych. Zgłoszenie kandydata niespełniające wymogów niniejszego statutu lub złożone na niewłaściwie wypełnionym formularzu podlega odrzuceniu.
 2. Zgłoszenia kandydatów grupowane są ze względu na podmiot dokonujący zgłoszenia, zgodnie z §12 ust. 1. Następnie w każdej z grup, o których mowa w § 12 ust. 1 komisja wyborcza przyporządkowuje kandydata do właściwego okręgu wyborczego, zgodnie z miejscem zamieszkania wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Komisja wyborcza przeprowadza wybory w trzech grupach zgłoszeń, zgodnie z §12 ust. 1, osobno dla każdego okręgu wyborczego, spośród których wyłania się:
  1. 24 Radnych zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1,
  2. 7 Radnych zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 2,
  3. 14 Radnych zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 3.
 4. Jeżeli liczba mandatów do obsadzenia w grupie przypisanej do okręgu wyborczego, jest mniejsza niż liczba kandydatów komisja przeprowadza losowanie, w celu wyłonienia Radnych. Losowanie przeprowadzane jest poprzez wylosowanie imion i nazwisk kandydatów w liczbie odpowiadającej liczbie mandatów do obsadzenia w danej grupie, o której mowa w § 12 ust. 1, osobno dla każdego okręgu wyborczego.
 5. Spośród pozostałych kandydatów, którzy nie zostali wylosowani komisja wyborcza przeprowadza losowanie kandydatów rezerwowych w danych okręgu wyborczym, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania Radnego obejmują kolejno wakujące miejsca w kolejności wylosowania.
 6. Jeżeli liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia, losowania nie przeprowadza się, a kandydaci uzyskują mandat Radnego. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów do obsadzenia, Zarząd ogłasza uzupełniający nabór kandydatów; przepisy o naborze kandydatów stosuje się odpowiednio.
 7. Mandatu Radnego nie można łączyć z mandatem radnego rady gminy, radnego rady powiatu albo radnego sejmiku województwa.
 8. Z obrad komisji wyborczej sporządza się protokół, który zawiera co najmniej datę obrad, skład komisji, zwięzły opis czynności lub podejmowanych rozstrzygnięć wraz z informacją o wynikach głosowania, podpis przewodniczącego i sekretarza. Protokół komisji wyborczej podpisują wszyscy obecni członkowie komisji wyborczej. Protokoły komisji wyborczej przechowywane są przez właściwy departament.
 9. Po zakończeniu wyborów, komisja wyborcza niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia wyborów przedkłada Zarządowi listę wybranych Radnych, a Zarząd w terminie 7 dni od otrzymania listy ogłasza wynik wyborów. Informacja o wyniku wyborów umieszczana jest na stronie internetowej: mlodzi.slaskie.pl.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§ 17.

 1. Sejmik wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 3 Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza, którzy tworzą Prezydium Sejmiku, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Do czasu wyboru Przewodniczącego Sejmiku pracami kieruje najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
 2. Przed przystąpieniem do głosowań tajnych, Sejmik wybiera w głosowaniu jawnym, spośród swojego składu, liczącą trzy osoby komisję skrutacyjną, której zadaniem jest przygotowanie kart do głosowania, obliczenie oddanych głosów i ogłoszenie wyników głosowania tajnego.
 3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wejść Radni ubiegający się o wybór na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
 4. Kandydata na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza może zgłosić każdy Radny.
 5.  Do zadań Przewodniczącego należy:
  1. reprezentowanie Sejmiku na zewnątrz;
  2. zwoływanie sesji Sejmiku;
  3. ustalenie porządku obrad;
  4. prowadzenie obrad;
  5. kierowanie i koordynowanie pracą Prezydium Sejmiku;
  6. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac Sejmiku;
  7. delegowanie Radnych do udziału w zorganizowanych wydarzeniach, na których reprezentują Sejmik.
 6. Do zadań Wiceprzewodniczących należy wspomaganie pracy Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania przejmuje kolejno Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 7. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. prowadzenie rejestrów uchwał Sejmiku i przekazywanie ich do właściwego departamentu;
  2. sporządzanie protokołów z sesji Sejmiku i przekazywanie ich do właściwego departamentu.
 8. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących lub Sekretarza następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Sejmiku. Do odwołania stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-3.
 9. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących lub Sekretarza Sejmik podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji na najbliższej sesji odbywającej się po złożeniu rezygnacji. Niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Sejmik z dniem najbliższej sesji.
 10. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję Sejmiku w celu wyboru Przewodniczącego, zwołuje Marszałek. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 11. Sesję, o której mowa w ust. 10, do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
 12. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz nie mogą być jednocześnie Przewodniczącymi komisji Sejmiku.

§ 18.

Radny ma obowiązek:

 1. przestrzegać statutu oraz uchwał Sejmiku;
 2. czynnie brać udział w pracach Sejmiku i komisji, których jest członkiem, w tym uczestniczyć w sesjach Sejmiku;
 3. godnie reprezentować Sejmik w środowisku lokalnym;
 4. promować Sejmik na terenie województwa;
 5. dążyć do stanowienia wzoru do naśladowania w swoim środowisku poprzez odpowiednie zachowanie i dawanie dobrego przykładu innym.

§ 19.

Radny ma prawo w szczególności:

 1. zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy;
 2. uzyskiwać informacje dotyczące działalności Sejmiku;
 3. wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji Sejmiku.

§ 20.

 1. Mandat Radnego wygasa wskutek:
  1. pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego Przewodniczącemu;
  2. poświadczenia nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu kandydata na Radnego;
  3. śmierci Radnego;
  4. objęcia mandatu parlamentarzysty lub mandatu Radnego rady gminy, rady powiatu albo sejmiku województwa;
  5. odmowy złożenia ślubowania;
  6. skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej;
  7. zmiany miejsca zamieszkania poza granice województwa.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Sejmik w drodze uchwały na najbliższej możliwej sesji od powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny wygaśnięcia mandatu, a właściwy departament informuje kolejnego kandydata z listy rezerwowej. Kandydat z listy rezerwowej po wyrażeniu zgody obejmuje mandat Radnego na najbliższej sesji.
 3. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej, Zarząd ogłasza wybory uzupełniające. Wyborów uzupełniających nie ogłasza się, jeżeli do końca kadencji pozostaje mniej niż 6 miesięcy. Wybory uzupełniające przeprowadza się stosując odpowiednio przepisy rozdziału 3.

§ 21.

 1. Sejmik może odwołać Radnego w przypadku:
  1. trzech, następujących kolejno nieusprawiedliwionych nieobecności na sesji,
  2. trzech, następujących kolejno nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu komisji.
 2. O odwołaniu Radnego decyduje Sejmik w drodze uchwały na najbliższej możliwej sesji od powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny odwołania, a właściwy departament informuje kolejnego kandydata z listy rezerwowej. Kandydat po wyrażeniu zgody obejmuje mandat Radnego na najbliższej sesji.
 3. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej, stosuje się odpowiednio § 20 ust. 3.
 4. Usprawiedliwienie nieobecności Radnego następuje poprzez przedłożenie Prezydium, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia nieobecności, wniosku o usprawiedliwienie, który przyjęty zostaje przez Prezydium.

Rozdział 5.
TRYB PRACY MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§ 22.

Sejmik obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Sejmiku w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 23.

 1. Pierwszą sesję zwołuje Marszałek, a otwiera Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego lub osoba przez niego wskazana.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, prowadzący sesję odczytuje tekst roty ślubowania: „Ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego województwa”, następnie odczytuje alfabetycznie listę radnych. Radny po wyczytaniu z imienia i nazwiska, wstaje i wypowiada słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 24.

 1. Przygotowanie i zwoływanie sesji Sejmiku odbywa się w uzgodnieniu z właściwym departamentem.
 2. Sesje Sejmiku odbywają się w Urzędzie lub w sposób określony w § 36. W szczególnych okolicznościach sesje mogą odbywać się poza Urzędem.
 3. Właściwy departament zapewnia obsługę administracyjno-techniczną sesji, polegającą w szczególności na:
  1. sporządzeniu i dostarczeniu zawiadomienia o sesji dla Radnych i zaproszonych gości,
  2. przygotowaniu i dostarczeniu kompletnych materiałów na sesje,
  3. wyposażeniu i przygotowaniu sali obrad odpowiednio do przewidywanego porządku obrad,
 4. Radni są powiadamiani drogą elektroniczną o dacie i miejscu oraz porządku obrad wraz z projektami uchwał zwołanej sesji na co najmniej 7 dni przed jej terminem.
 5. Marszałek, inni członkowie Zarządu, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, lub osoby przez nich upoważnione mogą uczestniczyć w sesjach sejmiku z prawem zabierania głosu.
 6. Radni potwierdzają swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności. W przypadku prowadzenia sesji za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość, które nie posiadają funkcji potwierdzającej obecność, potwierdzenia obecności dokonuje się poprzez odczytanie przez prowadzącego sesję listy obecności i potwierdzenie obecności przez każdego z wyczytanych Radnych.
 7. Przewodniczący zwołuje nadzwyczajną sesję Sejmiku na wniosek Prezydium lub co najmniej 15 Radnych Sejmiku na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§ 25.

 1. Przewodniczący rozpoczyna sesję, wypowiadając formułę: ,,Otwieram /nr.../ sesję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego”.
 2. W przypadku wystąpienia przeszkody w prowadzeniu sesji, Przewodniczący ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody, w tym zebranie kworum, nie jest możliwe, Przewodniczący zamyka sesję.
 3. Przewodniczący, po otwarciu sesji, przedstawia porządek obrad, do którego Radni mogą wprowadzić, bezwzględną większością głosów statutowego składu, zmiany polegające na:
  1. dodaniu nowego punktu do porządku obrad;
  2. zdjęciu punktu z porządku obrad;
  3. zmianie kolejności punktów w porządku obrad;
  4. zmianie treści określonego punktu porządku obrad.

§ 26.

 1. Nad sprawnym przebiegiem sesji czuwa Przewodniczący.
 2. Przewodniczący może zwracać Radnym uwagę w przypadku, gdy:
  1. wypowiedzi Radnych nie są na temat,
  2. wypowiedzi Radnych odbiegają od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, używając sformułowań typu ,,do rzeczy”, ,,proszę kończyć”, itp.
 3. Po dwukrotnym zwróceniu Radnemu uwagi Przewodniczący może odebrać Radnemu głos.
 4. Przewodniczący ma prawo przywołać Radnego ,,do porządku”, jeżeli sposób wystąpienia lub zachowanie Radnego zakłóca przebieg sesji, porządek w sali obrad, bądź uchybia powadze Sejmiku.
 5. Po dwukrotnym przywołaniu Radnego „do porządku”, Przewodniczący może wykluczyć Radnego z sesji i wezwać go do opuszczenia sali obrad. Od decyzji Przewodniczącego Radny może się odwołać do Prezydium Sejmiku. Prezydium Sejmiku w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów rozstrzyga sprawę wykluczenia Radnego z obrad, a rozstrzygnięcie to jest ostateczne i niezwłocznie podawane do wiadomości.

§ 27.

Przewodniczący prowadzi sesję według porządku obrad. Wskazuje kolejno poszczególne punkty lub odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.

§ 28.

Przewodniczący udziela głosu na sesji, w tym w ramach dyskusji, odpowiednio według zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu w innej kolejności lub poza kolejnością.

§ 29.

Przewodniczący, w razie potrzeby, może zarządzić przerwę w obradach.

§ 30.

 1. Przewodniczący zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców, wypowiadając formułę: ,,zamykam dyskusję w tym punkcie”.
 2. Przewodniczący zarządza głosowanie wypowiadając zwięzłą formułę „przystępujemy do głosowania”.
 3. Uchwały Sejmiku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Sejmiku. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w niniejszym statucie.
 4. Radni głosują poprzez podniesienie ręki lub za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość, a jeżeli urządzenia takie nie posiadają funkcji głosowania, odbywa się ono poprzez odczytanie listy obecności, gdzie każdy z wywołanych Radnych oświadcza, jaki oddaje głos, a fakt ten odnotowuje się w protokole.
 5. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią właściwego departamentu lub za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość, jeżeli umożliwiają one przeprowadzenie głosowania tajnego.
 6. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 31.

 1. Przed zakończeniem sesji Przewodniczący może poza porządkiem obrad udzielić Radnemu głosu w celu wygłoszenia oświadczenia.
 2. Nad oświadczeniem Radnego nie przeprowadza się dyskusji.

§ 32.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam /nr.../ sesję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego”. Czas od otwarcia do zakończenia sesji uznaje się za czas jej trwania.

§ 33.

 1. Z przebiegu sesji i obrad komisji sporządza się protokół obejmujący zwięzły zapis przebiegu obrad oraz teksty przyjętych uchwał, sprawozdań i projektów, a także zestawienie poprawek zgłoszonych w formie pisemnej do projektu uchwały, teksty przedłożonych odpowiedzi, informacji i innych materiałów. Radni, mogą zgłaszać uwagi do protokołu. O przyjęciu lub odrzuceniu uwag decyduje odpowiednio Sejmik lub komisja. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty. Protokół podpisuje przewodniczący obradom Sejmiku lub jego komisji. Protokoły z sesji oraz podjęte uchwały są publikowane na stronie internetowej: mlodzi.slaskie.pl.
 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 przechowywana jest we właściwym departamencie.

§ 34.

 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:
  1. Przewodniczący;
  2. Wiceprzewodniczący;
  3. Sekretarz;
  4. Komisja Sejmiku;
  5. grupa co najmniej 5 Radnych.
 2. Sejmik może podejmować opinie prezentujące stanowisko w danej sprawie oraz apele wzywające do podjęcia określonych działań. Opinie i apele podejmowane są w formie uchwał Sejmiku.
 3. Uchwały, opinie i apele Sejmiku podpisuje przewodniczący obradom Sejmiku.

§ 35.

 1. Sejmik może powoływać stałe lub doraźne komisje.
 2. Komisje podlegają Sejmikowi.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 4. Do zadań każdej komisji należy przede wszystkim opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał dotyczących obszaru, który znajduje się w przedmiocie jej działalności.
 5. Komisje podejmują rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego komisji.

§ 36.

W trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii sesja Sejmiku może odbywać się w trybie zdalnym lub hybrydowym. Każdorazowe zwołanie sesji w okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się w uzgodnieniu z właściwym departamentem.

§ 37.

Sejmik do 31 marca każdego roku przekazuje Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego zwięzłą informację o pracach Sejmiku, w tym o podjętych uchwałach.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

Oficjalną stroną internetową Sejmiku jest strona: mlodzi.slaskie.pl.

§ 39.

 1. Przewodniczący może pisemnie delegować Radnego do reprezentowania Sejmiku w zorganizowanym wydarzeniu.
 2. Radnemu biorącemu udział w sesjach Sejmiku lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Sejmik, a w przypadku niepełnoletniego Radnego – także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, przysługuje zwrot kosztów przejazdu na terenie kraju związanych z udziałem w sesjach Sejmiku i w obradach jego komisji lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Sejmik.
 3. Zwrot kosztów przejazdu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio przez Radnego lub jego rodzica bądź opiekuna prawnego niepełnoletniego Radnego. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i 2 do Statutu.
 4. Weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, dokonuje właściwy departament.
 5. Zwrot kosztów przejazdu w przypadku środków transportu publicznego przysługuje w wysokości udokumentowanej oryginałami biletów lub faktur (rachunków) obejmujących cenę biletu z uwzględnieniem posiadanej przez Radnego, jego rodzica lub opiekuna prawnego ulgi na dany środek transportu, bez względu na to z jakiego tytułu ulga przysługuje.
 6. Zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym prywatnym stanowiącym środek transportu przysługuje w wysokości będącej iloczynem kwoty 0,60 zł i liczby kilometrów przejechanych najkrótszą możliwą trasą z miejsca zamieszkania Radego składającego wniosek lub jego rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Radnego do miejsca, w którym odbywają się obrady Sejmiku lub zorganizowane wydarzenie, o którym mowa w ust. 1.
 7. Radny lub rodzic bądź opiekun prawny niepełnoletniego Radnego dokonuje rozliczenia kosztów przejazdu i składa pisemny wniosek do właściwego departamentu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odbycia przejazdu.
 8. Właściwy departament na podstawie złożonych dokumentów oraz posiadanych informacji o sesji Sejmiku lub zorganizowanym wydarzeniu dokonuje sprawdzenia kompletności złożonej dokumentacji oraz poprawności dokonanych wyliczeń i przekazuje je w celu sprawdzenia i dokonania wypłaty do departamentu właściwego do spraw finansów.
 9. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosek został uznany za niekompletny, bądź zawierający nieprawidłowe wyliczenia, właściwy departament informuje składającego wniosek o stwierdzonych uchybieniach.
 10. Korekta wniosku winna zostać dokonana niezwłocznie i złożona do właściwego departamentu, najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach.
 11. Zwrot kosztów następuje nie później niż w ciągu 21 dni liczonych od dnia złożenia poprawnego wniosku na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

§ 40.

Sejmik może być rozwiązany w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przypadku:

 1. braku realizacji statutowych zadań Sejmiku,
 2. prowadzenia spraw wykraczających poza zadania Sejmiku, wskazanych w § 11 Statutu.
Załączniki
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego [PDF 354,2kB]