Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (obowiązujący od 16 sierpnia 2017 do 4 stycznia 2022)

Załącznik do Uchwały nr 2221/72/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2.10.2019 r.

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach;
 • Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Śląskiego;
 • Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Śląskiego;
 • Młodzieżowym Sejmiku – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego;
 • młodzieżowych radach – należy przez to rozumieć młodzieżowe rady gmin i młodzieżowe rady miast działające na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym oraz młodzieżowe rady powiatów działające na podstawie uchwały rady powiatu lub inne reprezentacyjne ciała konsultacyjne młodzieży działające w charakterze młodzieżowej rady uznane przez samorząd powiatu;
 • samorządach studenckich – należy przez to rozumieć samorządy studenckie wyższych uczelni działających na terenie województwa śląskiego, w tym samorządy studenckie oddziałów zamiejscowych wyższych uczelni (mających swoją główną siedzibę poza terenem województwa śląskiego), działających na terenie województwa śląskiego;
 • osobie indywidualnej – należy przez to rozumieć osobę, która zgłasza sama siebie do wyborów na radnego Młodzieżowego Sejmiku i spełnia warunki określone w §11 ust. 2;
 • miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania zdefiniowane w art. 25 Kodeksu cywilnego,
 • absolwencie – należy przez to rozumieć byłego radnego Młodzieżowego Sejmiku, który ukończył kadencję lub którego mandat Młodzieżowego Sejmiku został wygaszony w wyniku objęcia mandatu parlamentarzysty lub mandatu radnego gminy, miasta, powiatu lub Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyraził zgodę na utrzymywanie więzi z Młodzieżowym Sejmikiem.

§ 2.

Młodzieżowy Sejmik jest ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa śląskiego zwanych dalej radnymi.

§ 3.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter wnioskodawczy i opiniująco - doradczy dla samorządu województwa śląskiego.

§ 4.

Regulamin określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowego Sejmiku.

§ 5.

Młodzieżowy Sejmik jest ciałem apartyjnym.

§ 6.

Terenem działania Młodzieżowego Sejmiku jest województwo śląskie, a siedzibą miasto Katowice.

§ 7.

Obsługę i pomoc organizacyjną dla Młodzieżowego Sejmiku prowadzi Urząd.

§ 8.

Radni Młodzieżowego Sejmiku pracują społecznie i nie pobierają za swą działalność wynagrodzenia.

II. CELE I ZADANIA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§ 9.

Działania Młodzieżowego Sejmiku podejmowane są w celu:

 1. reprezentowania interesów najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego wobec władz samorządowych oraz rozwoju partycypacji dzieci i młodzieży w życiu województwa,
 2. zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz integracji środowisk młodzieżowych,
 3. zainteresowania młodzieży tematyką związaną z samorządnością,
 4. nadania kierunków regionalnej polityce młodzieżowej, proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz młodego pokolenia,
 5. poszerzania wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa,
 6. zwiększania świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie,
 7. zajmowania stanowisk przez młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących,
 8. kreowania środowisk młodych liderów w województwie śląskim.

§ 10.

Zadania Młodzieżowego Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące młodego pokolenia, a w szczególności:

 1. reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia,
 2. współpracę z młodzieżowymi radami oraz ich promocję; wsparcie w powstawaniu nowych młodzieżowych rad,
 3. współpracę z samorządem województwa śląskiego oraz organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi w projektach dotyczących młodego pokolenia,
 4. upowszechnianie idei samorządności wśród młodego pokolenia,
 5. opiniowanie oraz konsultowanie dokumentów i propozycji rozwiązań samorządu województwa śląskiego oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową,
 6. wspieranie i organizowanie działań z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych,
 7. promowanie idei praw Człowieka, Dziecka, Ucznia i Studenta,
 8. utrzymanie więzi ze swoimi absolwentami.

III. ZASADY I SPOSÓB POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§ 11.

 1. Młodzieżowy Sejmik składa się z 62 radnych, wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:
  1. młodzieżowe rady – 45 radnych,
  2. samorządy studenckie – 10 radnych,
  3. osoby indywidualne – 7 radnych.
 2. Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa śląskiego i ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia, i posiada status ucznia lub studenta.
 3. Zgłoszenie kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku przez młodzieżowe rady, samorządy studenckie oraz osoby indywidualne odbywa się na zasadach określonych w ogłoszeniu opublikowanym na stronie mlodzi.slaskie.pl.
 4. Osoby indywidualne dołączają do zgłoszeń rekomendacje co najwyżej 3 organizacji pozarządowych lub innych podmiotów społecznych potwierdzających aktywną działalność kandydata.

§ 12.

 1. Każda młodzieżowa rada ma prawo zgłosić po 1 kandydacie podstawowym i po 3 kandydatów rezerwowych.
 2. Kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady przyporządkowuje się do terytorium okręgów wyborczych obowiązujących w ostatnich wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Liczba mandatów w okręgu wyborczym Młodzieżowego Sejmiku przeznaczonych dla młodzieżowych rad zgodna jest z liczbą mandatów w okręgu Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku dokonuje się w drodze losowania.
 5. Losowanie przeprowadza się osobno dla każdego okręgu wyborczego.
 6. Losowanie przeprowadza się w sposób zapewniający możliwie największą reprezentatywność terytorialną w danym okręgu wyborczym w następujący sposób:
  1. jeżeli liczba kandydatów podstawowych młodzieżowych rad jest mniejsza niż liczba mandatów w okręgu wyborczym, to kandydaci podstawowi stają się radnymi bez losowania. Następnie z puli kandydatów rezerwowych losuje się po jednym kandydacie z każdej młodzieżowej rady. Z tak utworzonej puli losuje się kolejno radnych aż do obsadzenia wszystkich mandatów. Ze wszystkich pozostałych kandydatów rezerwowych losuje się kandydatów, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego obejmują kolejno wakujące miejsca;
  2. jeżeli liczba kandydatów podstawowych młodzieżowych rad jest równa liczbie mandatów w okręgu wyborczym, to kandydaci podstawowi stają się radnymi bez losowania. Następnie ze wszystkich pozostałych kandydatów rezerwowych losuje się kandydatów, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego obejmują kolejno wakujące miejsca;
  3. jeżeli liczba kandydatów podstawowych młodzieżowych rad jest większa niż liczba mandatów, to z puli kandydatów podstawowych losuje się radnych, którzy obejmują mandaty do ich wyczerpania. Z pozostałej puli kandydatów podstawowych losuje się kandydatów, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego obejmują kolejno wakujące miejsca. Następnie z puli kandydatów rezerwowych losuje się kandydatów, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego obejmują kolejno wakujące miejsca (w kolejności za kandydatami podstawowymi oczekującymi na objęcie mandatów).

§ 13.

 1. Każdy samorząd studencki ma prawo zgłosić po 1 kandydacie podstawowym i po 1 kandydacie rezerwowym.
 2. Wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku dokonuje się w drodze losowania:
  1. jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez samorządy studenckie jest mniejsza niż liczba mandatów, to kandydaci podstawowi stają się radnymi bez losowania. Następnie z puli kandydatów rezerwowych losuje się kolejno radnych aż do obsadzenia wszystkich mandatów. Ze wszystkich pozostałych kandydatów rezerwowych losuje się kandydatów, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego obejmują kolejno wakujące miejsca;
  2. jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez samorządy studenckie jest równa liczbie mandatów, to kandydaci podstawowi stają się radnymi bez losowania. Następnie ze wszystkich pozostałych kandydatów rezerwowych losuje się kandydatów, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego obejmują kolejno wakujące miejsca;
  3. jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez samorządy studenckie jest większa niż liczba mandatów, to z puli kandydatów podstawowych losuje się radnych, którzy obejmują mandaty do ich wyczerpania. Z pozostałej puli kandydatów podstawowych losuje się kandydatów, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego obejmują kolejno wakujące miejsca. Następnie z puli kandydatów rezerwowych losuje się kandydatów, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego obejmują kolejno wakujące miejsca (w kolejności za kandydatami podstawowymi oczekującymi na objęcie mandatów).

§ 14.

 1. Osoby indywidualne przyporządkowuje się według miejsca zamieszkania do terytorium okręgów wyborczych obowiązujących w ostatnich wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.
 2. Wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku dokonuje się w drodze losowania, po wcześniejszej ocenie referencji i dopuszczeniu kandydatów przez Komisję Skrutacyjną.
 3. Losowanie przeprowadza się osobno dla każdego okręgu wyborczego.
 4. W każdym okręgu wyborczym losuje się 1 radnego i kolejno 3 kandydatów rezerwowych, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu kolejno obejmują wakujące miejsca.

§ 15.

Nie można być jednocześnie kandydatem zgłoszonym przez młodzieżowe rady lub samorządy studenckie lub osoby indywidualne. Złamanie zapisu wyklucza kandydata z wyborów do Młodzieżowego Sejmiku.

§ 16.

 1. W I kadencji po wyborze radnych dokonuje się losowania radnych, w celu wyłonienia części składu o skróconej, rocznej kadencji.
 2. Losowania radnych, których kadencja zostanie skrócona, dokonuje się osobno w każdym okręgu wyborczym młodzieżowych rad, osobno spośród radnych reprezentujących samorządy studenckie, a osobno spośród radnych, którzy zgłosili się jako osoby indywidualne.
 3. W I kadencji, w każdym okręgu wyborczym losuje się na skróconą, roczną kadencję odpowiednio taką liczbę radnych reprezentujących młodzieżowe rady, która odpowiada ilorazowi liczby mandatów w okręgu i liczby 2. W przypadku, gdy wynik dzielenia nie jest liczbą całkowitą - zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 4. Spośród radnych reprezentujących samorządy studenckie na skróconą, roczną kadencję, losuje się taką liczbę radnych, która odpowiada ilorazowi liczby radnych reprezentujących samorządy studenckie i liczby 2. W przypadku, gdy wynik dzielenia nie jest liczbą całkowitą - zaokrągla ją się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 5. Spośród wszystkich radnych, którzy zgłosili się jako osoby indywidualne na skróconą, roczną kadencję losuje się taką liczbę radnych, która odpowiada ilorazowi liczby radnych i liczby 2. W przypadku, gdy wynik dzielenia nie jest liczbą całkowitą - zaokrągla ją się w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 17.

 1. Przed upływem kadencji części składu Młodzieżowego Sejmiku przeprowadza się wybory uzupełniające według zasad opisanych w §11 – §15 z uwzględnieniem poniższych zapisów niniejszego paragrafu.
 2. W wyborach uzupełniających w pierwszej kolejności, z osobnych pul losuje się radnych spośród kandydatów podstawowych z młodzieżowych rad oraz z samorządów studenckich, które nie mają przedstawiciela w Młodzieżowym Sejmiku.
 3. W celu zachowania możliwie największej reprezentatywności terytorialnej (możliwie równej liczby radnych z poszczególnych młodzieżowych rad lub samorządów studenckich) dopuszcza się losowanie z łącznej puli kandydatów podstawowych i rezerwowych. Uwzględnia się przy tym specyfikę okręgu: liczbę wakujących mandatów liczbę kandydatów oraz liczbę podmiotów zgłaszających.
 4. Podczas wyborów uzupełniających, każdorazowo losowana jest lista kandydatów rezerwowych - spośród przedstawicieli wszystkich młodzieżowych rad - oraz samorządów studenckich. Liczba osób na listach rezerwowych odpowiada co najwyżej jednokrotności liczby mandatów w okręgu.
 5. W okręgach wyborczych, w których kończy się kadencja radnym zgłoszonym jako osoby indywidualne, dokonuje się wyborów uzupełniających oraz tworzy się listę co najwyżej 3 kandydatów rezerwowych, którzy w sytuacji wygaśnięcia mandatu obejmują kolejno wakujące miejsce. 6. Wszelkie wątpliwości podczas organizacji wyborów rozstrzyga Komisja Skrutacyjna.

§ 18.

 1. Kadencja radnego trwa 2 lata z wyjątkiem §16 ust. 1.
 2. Wybory radnych, którym kończy się kadencja, dokonywane są co roku przed jej końcem według zasad zawartych w §11 – §15 oraz §17.

§ 19.

 1. Wybory i losowania przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
 2. Losowania przeprowadzane są w sposób jawny.
 3. Komisja Skrutacyjna wystawia zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowego Sejmiku.
 4. Komisja Skrutacyjna powoływana jest zarządzeniem Marszałka. W jej skład może wchodzić od 3 do 5 osób.
 5. Posiedzenia Komisji Skrutacyjnej zwołuje i prowadzi jej przewodniczący - osoba wyznaczona przez Marszałka zarządzeniem, o którym mowa w ust. 4.
 6. Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, wraz z listą wybranych radnych Młodzieżowego Sejmiku (oraz listami rezerwowymi), przekazywany jest niezwłocznie Marszałkowi oraz publikowany jest na oficjalnej stronie Młodzieżowego Sejmiku.

IV. ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§ 20.

 1. Do czasu wyboru przewodniczącego, pracami Młodzieżowego Sejmiku kieruje najstarszy wiekiem radny.
 2. Radni wybierają spośród siebie prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, trzech zastępców przewodniczącego - po jednym z grona radnych reprezentujących: młodzieżowe rady, samorządy studenckie, osoby indywidualne - oraz sekretarz.
 3. Po wyborze prezydium przewodniczący wskazuje I, II i III zastępcę przewodniczącego.
 4. Członkowie prezydium wybierani są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 10 radnych, w obecności co najmniej 40% aktualnego składu Młodzieżowego Sejmiku.
 5. Odwołanie poszczególnych członków prezydium następuje w trybie określonym w ust. 4.
 6. Kadencja prezydium trwa rok.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku, jego obowiązki pełnią kolejno I, II, III zastępca przewodniczącego i sekretarz, którzy zwołują w ciągu 30 dni posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku w celu wyboru nowego przewodniczącego.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkim członkom prezydium najstarszy wiekiem radny zwołuje w ciągu 30 dni posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku w celu wyboru nowego prezydium.
 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego i wyczerpania list rezerwowych, składu Młodzieżowego Sejmiku nie uzupełnia się do końca kadencji.

§ 21.

 1. Mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku wygasa wskutek:
  1. pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu Młodzieżowego Sejmiku lub do Urzędu,
  2. poświadczenia nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu kandydata na radnego,
  3. skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. trzech kolejnych nieobecności radnego na sesji, po podjęciu przez Młodzieżowy Sejmik uchwały rekomendującej wygaśnięcie mandatu,
  5. śmierci radnego,
  6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  7. objęcia mandatu parlamentarzysty lub mandatu radnego gminy, miasta, powiatu lub Sejmiku Województwa Śląskiego.
 2. Wygaśnięcie mandatu wynikające z zapisu ust. 1, stwierdza Komisja Skrutacyjna w drodze uchwały, najpóźniej w terminie 2 miesięcy od powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny wygaśnięcia mandatu i informuje kolejnego kandydata z listy rezerwowej o możliwości objęcia mandatu.
 3. Kandydat z listy rezerwowej po wyrażeniu zgody obejmuje mandat radnego na najbliższej sesji Młodzieżowego Sejmiku.

§ 22.

 1. Rozwiązanie Młodzieżowego Sejmiku może nastąpić w wyjątkowych okolicznościach po zaistnieniu jednej z przyczyn, opisanych w ust. 2. Uprawnienie to przysługuje Zarządowi.
 2. Rozwiązanie Młodzieżowego Sejmiku może nastąpić z przyczyny:
  1. braku realizacji regulaminowych zadań Młodzieżowego Sejmiku,
  2. prowadzenia spraw rażąco wykraczających poza zadania Młodzieżowego Sejmiku, wskazanych w §10 regulaminu,
  3. zmniejszenia się liczby radnych poniżej połowy regulaminowego składu.

V. TRYB PRACY MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§ 23.

 1. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku zwołuje Marszałek, a otwiera Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego (lub osoby przez nich wskazane).
 2. Pracami Młodzieżowego Sejmiku kieruje przewodniczący, a pod jego nieobecność kolejno I, II, III zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 3. Posiedzenia Młodzieżowego Sejmiku zwoływane są przez przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Młodzieżowy Sejmik podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 40% aktualnego składu.
 5. Młodzieżowy Sejmik powołuje komisje i przyjmuje regulamin obrad.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

 1. Oficjalną stroną internetową Młodzieżowego Sejmiku jest strona: mlodzi.slaskie.pl.
 2. Szkoły oraz uczelnie wyższe powinny umożliwić radnym udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku.
 3. Nie można łączyć mandatu Młodzieżowego Sejmiku z mandatem parlamentarzysty lub mandatem radnego gminy, miasta, powiatu lub Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Niniejszy regulamin może być zmieniany w trakcie kadencji uchwałą Zarządu z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Młodzieżowego Sejmiku lub na wniosek Młodzieżowego Sejmiku.
 5. Wszelkie skargi, wnioski oraz sprawy wykraczające poza niniejszy regulamin rozstrzyga wydział Urzędu sprawujący opiekę merytoryczną nad Młodzieżowym Sejmikiem.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2221/72/VI/2019 z dnia 2019-10-02