Uchwała nr 13/2018

W sprawie powołania, ustalenia trybu i zasad wyboru oraz celów pracy Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Uchwała nr 13/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 6.11.2018 r.

w sprawie
powołania, ustalenia trybu i zasad wyboru oraz celów pracy Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego,

 na podstawie § 9 ust.1, § 10 ust. 7 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala co następuje:


§ 1.

Powołuje się Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 2.

Do celów działania Koordynatora należy:
1)    promocja praw ucznia i studenta,
2)    promocja zasad równości i tolerancji w szkołach, na uczelniach oraz wśród młodzieżowych środowisk.

§ 3.

Koordynator ma obowiązek współpracować z:
1)    samorządami uczniowskimi szkół z terenu województwa śląskiego,
2)    samorządami studenckimi uczelni z terenu województwa śląskiego.  

§ 4.

Koordynator współdziała ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami działającymi na rzecz promocji i ochrony praw ucznia i studenta.

§ 5.

Wyboru Koordynatora dokonuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego spośród kandydatów przedstawionych przez co najmniej 10 radnych w głosowaniu jawnym (za/przeciw/wstrzymał się), zwykłą większością głosów.

§ 6.

Kadencja Koordynatora trwa rok.

§ 7.

Kandydatem na Koordynatora może być osoba spełniająca poniższe wymagania:
1)    jest radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego,
2)    wyróżnia się znacząca wiedzą z zakresu praw obywatelskich, ucznia i studenta,
3)    charakteryzuje się wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.

§ 8.

1.    Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego może odwołać Koordynatora bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej 10 radnych.
2.    Głosowanie odbywa się po wcześniejszym umożliwieniu Koordynatorowi przedstawienia swojego stanowiska na sesji, podczas której ma odbyć się głosowanie.

§ 9.

Koordynator przestaje pełnić swoją funkcję wskutek:
1)    przeprowadzenia procedury zawartej w  §8. niniejszej uchwały,
2)    śmierci,
3)    skazania przed sąd prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego,
4)    wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego,
5)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

§ 10.

Koordynator co najmniej raz na kwartał składa sprawozdanie ze swoich działań przed Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego.

§ 11.

Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego jest zobligowany do jak najszybszego poddania pod głosowanie wyboru Koordynatora, na najbliższej sesji po uchwaleniu niniejszej uchwały, bądź na najbliższej sesji po wygaśnięciu mandatu byłego Koordynatora.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Klaudia Franiel
Załączniki
Uchwała nr 13/2018 [PDF 1,2MB]