Uchwała nr 445/319/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego

Uchwała nr 445/319/VI/2022

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 23.03.2022 roku

w sprawie: ogłoszenia wyniku wyborów radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2022-2024

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 547) oraz § 16 ust. 7 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/39/11/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 21.12.2021 roku, poz. 8408).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Ogłasza się wyniki wyborów radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2022-2024 przeprowadzonych w dniu 18 marca 2022 roku jako wykaz wybranych radnych oraz listę rezerwową, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa

Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa

Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa

Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa

Beata Białowąs - Członek Zarządu Województwa

Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 445/319/VI/2022 z dnia 23.03.2022 r. [PDF 209,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 445/319/VI/2022 z dnia 2022-03-23 (BIP)