Uchwała nr 7/303/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego

Uchwała nr 7/303/VI/2022

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5.01. 2022 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2221/72 /VI/2019 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1038).

Zarząd Województwa Śląskiego

uchwala:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 2221/72 /VI/2019 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa

Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa

Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa

Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa

Beata Białowąs - Członek Zarządu Województwa

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 7/303/VI/2022 z dnia 2022-01-05 (BIP)