Uchwała nr VI/39/11/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego

UCHWAŁA NR VI/39/11/2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1038)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Nadaje się statut Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Jan Kawulok 

Załączniki
Uchwała nr VI/39/11/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 439,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Statut Młodzieżowego Sejmiku
Uchwała Sejmiku nr VI/39/11/2021 z dnia 2021-12-13 (BIP)