Młodzieżowi radni poszukiwani

 Zdjęcie Zdjęcie
W październiku upływa kadencja części składu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, dlatego w maju odbędą się wybory uzupełniające. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów

Zgodnie z przyjętym Regulaminem MSWŚ, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce radnych kończących kadencję, wybierani są nowi. W tym roku wybory uzupełniające odbędą się 25 maja, a nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 18 października 2018 r.

Aby zapewnić możliwie najszerszą reprezentację młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez:

 • publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe z terenu województwa śląskiego, z których każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego;
 • młodzieżowe rady gmin i miast działające na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, młodzieżowe rady powiatów, działające na podstawie uchwały rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, działające w charakterze młodzieżowej rady i uznane przez samorząd powiatu, z których każda może zgłosić cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych;
 • osoby indywidualne, których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.

Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 r. W wyniku losowań wyłonieni zostaną radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy: posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia i zamieszkują na terenie województwa śląskiego, w tym także radni młodzieżowego sejmiku, którym kończy się kadencja.

Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 20 mandatów.

Dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów.

Dla osób indywidualnych wybory odbędą się tylko w 3 okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie 3 mandaty w tym:

 • w okręgu nr 2 obejmującym Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński – 1 mandat;
 • w okręgu nr 3 obejmującym Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski – 1 mandat;
 • w okręgu nr 7 obejmującym Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty: będziński, zawierciański – 1 mandat.

W pozostałych okręgach radni zostali wybrani na 2-letnią kadencję w 2017 r. i swoją funkcję będą sprawować do października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach (dla każdego z kandydatów osobno), dostępnych na stronie mlodzi.slaskie.pl (w załączniku do informacji oraz w zakładce O nas).

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do 11.05.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy - radni MSWŚ [DOCX 29,8kB]
Kadencje radnych [XLSX 12,0kB]
tagi: